کمک گوشت گوسفند از طرف خواهران ما از خارج

اسلام علیکم دوست های عزیز و تمام مردم افغانستان امیدوار هستم که خوب باشین

امرو بنیاد خیریه صالح به نیاز مندان از طرف خواهران
که از خارج بودن گوشت گوسفند را توضیع کردن


Posted Using Aeneas.Blog0
0
0.000
1 comments
avatar

Downvoted 100% because #proofofbrain tag means what it says. Your low effort posts and "Nice buddy", "keep working hard", ect. copy-paste spam replies to other users' content demonstrate #lackofbrain.

0
0
0.000