بنیاد خریه صالح امروز در این فامیل کمک کرد😍

اسلام علیکم دوست های عزیز امیدوار هستم که خوب ‌
‌ باشین و صحت مند باشین

امروز بنیاد خیریه به فامیل کمک کرد که نیاز بسیار ززیاد داشت و مادر هست که چهار تااولاد را تربیه میکند .


Posted via proofofbrain.io0
0
0.000
0 comments