کمک گوشت گوسفند از طرف خواهران ما از خارج

اسلام علیکم دوست های عزیز و تمام مردم افغانستان امیدوار هستم که خوب باشین

امرو بنیاد خیریه صالح به نیاز مندان از طرف خواهران
که از خارج بودن گوشت گوسفند را توضیع کردن


Posted Using Aeneas.Blog0
0
0.000
1 comments
avatar

Downvoted 100%. Exact same reason as last time.

0
0
0.000