avatar

𝕿𝖍𝖊 𝕲𝖔𝖔𝖉 𝕲𝖆𝖗𝖈𝖎𝖆

𝙈𝙖𝙣𝙞𝙡𝙖, 𝙋𝙝𝙞𝙡𝙞𝙥𝙥𝙞𝙣𝙚𝙨
𝙅𝙪𝙨𝙩 𝙖 𝙧𝙖𝙣𝙙𝙤𝙢 𝙜𝙪𝙮 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙧𝙖𝙣𝙙𝙤𝙢 𝙩𝙝𝙤𝙪𝙜𝙝𝙩𝙨 :)