Another argument for NFTs? (ENG/CZ)

avatar

Sometimes when I talk to my "normal" friends about the crypto-world, we often get into a discussion about NFT and what it's good for. Most of them see NFT as just some pictures on the internet and don't understand how anyone could "own" it. When one of these conversations comes up, I usually try to explain the usefulness of the technology to them by using the example of Splinterlands and the concept of collectible game cards.

Když se občas bavím se svými "normálními" kamarády o kryptosvětě, tak se dost často dostaneme k diskuzi o NFT a k čemu je to vlastně dobrý. Většina z nich NFT vnímá jen jako nějaké obrázky na internetu a nechápe, jak by je někdo mohl "vlastnit". Když na nějaký takový hovor přijde, tak se jim snažím vysvětlit užitečnost této technologie na příkladu Splinterlands a konceptu sběratelských herních karet.

non_fungible_token_6850540_1920.jpg
Source

However, a few days back I caught a story that should go a very well to explain the difference between a classic digital asset that you can "own" and the NFT that you really own.

Nicméně pár dní jsme zpět jsem zachytil kauzu, na které by mělo jít velmi dobře vysvětlit, jaký je rozdíl mezi klasickým digitálním assetem, který můžete "vlastnit" a mezi NFT které vlastníte opravdu.

This example concerns the game Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), which is among the most played multiplayer computer games for the last few years and is being played by about 600 to 700 thousand people every day. In this game, it is possible to trade game skins. Skins change the appearance of various in-game items, but do not give you any additional bonuses; their only purpose is to stand out from other players on the server. And since there is a possibility to trade game skins between accounts, the principle of supply and demand has worked here too, and the most valuable skins can be sold for thousands or even tens of thousands of dollars.

Tento příklad se týká hry Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), jenž patří posledních několik let mezi nejhranější multiplayerové počítačové hry a kterou každý den hraje cca 600 až 700 tisíc lidí. V rámci této hry je možné obchodovat s herními skiny. Skiny mění vzhled různých herních předmětů, ale nepřidávají vám žádné bonusy, jejich jediným smyslem je pouze odlišení se od ostatních hráčů na serveru. A vzhledem k tomu, že existuje možnost obchodovat herní skiny mezi jednotlivými účty, tak i zde zafungoval princip poptávky a nabídky a ty nejceněnější skiny se prodávají za tisíce až desetitisíce dolarů.

The problem is that Valve, the company that runs this whole ecosystem, has the right to ban accounts that break any of their rules. The most common way to get banned is by cheating during multiplayer matches in some of their games. Sometimes players use external programs that give them an extreme advantage over other players (hit all their shots, see through walls, etc...), this is obviously unwanted behavior and Valve has every right to fight such behavior. However, if a player gets a BAN he will also lose the ability to trade in-game items on the virtual marketplace. And so you may find yourself in possession of millions of dollars worth of virtual property, but there is no way to sell it, so you actually have nothing.

Zakopaný pes je v tom, že společnost Valve, která provozuje celý tento ekosystém má právo účty, které poruší některé z jejich pravidel zabanovat. Nejčastějším způsobem, jak získat ban je podvádění při multiplayerových zápasech v některých z jejich her. Někteří hráči využívají externí programy, které jim dávají extrémní výhodu nad jinými hráči (trefí všechny rány, vidí přes zeď atd…), to je samozřejmě nežádoucí chování a Valve má plné právo takové chování potírat. Ovšem pokud si hráč vyslouží BAN přijde i o možnost obchodovat s herními předměty na virtuálním tržišti. A tak se Vám může stát, že vlastníte virtuální majetek v hodnotě milionů dolarů, ale neexistuje způsob, jak ho prodat, takže vlastně nemáte nic.

You can find many examples where this has happened. The most recent one I captured involves a young German guy who in 2014 bought boxes of CS:GO skins for the price of a few dollars, then got BANNED for cheating in that game, which resulted in locking his "trading" account. Today, those boxes of skins, which are still tied to his account, are worth roughly one million dollars. And he'll probably never get his hands on them again in his life.

Najdete mnoho případů, kdy se něco takového stalo. Ten poslední, který jsem zachytil, se týká jistého německého mladíka, který v roce 2014 nakoupil bedny s herními skiny do CS: GO za cenu několika dolarů, následně dostal BAN za podvádění ve zmiňované hře a tím došlo i k uzamčení jeho "obchodního" účtu. Dnes mají tyto bedny se skiny, které jsou stále vázány na jeho účet, hodnotu zhruba jednoho milionu dolarů. A nikdy v životě se k nim již pravděpodobně nedostane.

I'm personally a big proponent of the idea that cheaters in mutiplayer games should be punished. I have spent thousands of hours virtually fighting in various FPS games myself, and I know that nothing can be more frustrating than playing against someone who is obviously helping himself with some external program. On the other hand, I think the punishment should be appropriate to the crime. And it seems a bit disproportionate to me to devalue a someone's "property" worth millions of dollars just because he cheated in a computer game. I think even top sportsmen who are proven to be doping aren't punished that strictly.

Osobně jsem velkým zastáncem toho, aby podvodníci v mutiplayerových hrách byli potrestáni. Sám jsem virtuálním zápasením v různých FPS hrách strávil tisíce hodin a vím, že nic není více frustrující než hrát proti někomu, kdo si zjevně pomáhá nějakým externím programem. Na druhou stranu si myslím, že trest má odpovídat prohřešku. A přijde mi trochu nepoměr, někomu znehodnotit *"majetek" *v hodnotě milionů dolarů, jen proto, že podváděl v počítačové hře. Myslím, že ani špičkový sportovci, u kterých se prokáže doping nejsou trestáni tak přísně.

Another aspect to be taken into consideration is the probability that the BAN was wrongly granted. In most cases, a BAN is given on the result of an "anti-cheat" program which, of course, sometimes evaluates things incorrectly. It can also happen that your account is exploited. In all these cases, you are simply out of luck - you have lost a million. There is no chance of getting an appeal.

Dalším aspektem, ke kterému je nutno přihlédnou, je určitá pravděpodobnost, že BAN byl udělen neoprávněně. BAN je ve většině případů udělen na základě „anti-cheat" programu, který samozřejmě občas něco vyhodnotí špatně. Taky se může stát, že váš učet někdo zneužije. V těchto všech případech máte prostě smůlu – přišli jste o milion. Šance na odvolání neexistuje.

Besides that, you can get a trading ban not only for cheating in the game, but also for breaking the so-called "community rules". For example, this happened a few days ago to a Chinese collector of CS:GO skins with the nickname QKSS, who lost two million dollars. While there is a chance of an appeal for this type of ban, the chances of it successful are very low.

Krom toho, ban na obchodování s předměty nemusíte dostat jen za podvádění ve hře, ale i za to, že porušíte takzvaná „pravidla komunity". To se například před pár dny stalo čínskému sběrateli herních CS: GO skinů s přezdívkou QKSS, který tak přišel o dva miliony dolarů. U banů tohoto typu sice existuje šance na odvolání, avšak pravděpodobnost, že bude úspěšná je velmi nízká.

I really think the answer to these situations is NFT technology. It is absolutely right that the accounts that were cheating should be frozen. But I'm not sure it's right that the owners of these accounts should lose millions of dollars.

Opravdu si myslím, že odpověď na tyto případy je technologie NFT. Je naprosto správné, aby účty, které podváděly byly zmražené. Ale nejsem si jistý, zda je správné, aby majitelé těchto účtů přišli o miliony dolarů.

If CS:GO skins were an NFT that players could trade on various decentralized marketplaces and truly own their items, this situation wouldn't happen. I think it's only a matter of time before some big game developer grabs this opportunity and makes a big game that uses NFTs.

Pokud by CS:GO skiny byly NFT s nimiž by hráči mohli obchodovat na různých decentralizovaných tržištích a opravdu by byli vlastníky svého majetku, tak by se taková situace stát nemohla. Myslím, že je jen otázkou času, než tuto příležitost chytne za pačesy nějaký velký herní developer a vytvoří velkou hru, která bude NFT využívat.0
0
0.000
0 comments