avatar

Karenb54

Animal Lover πŸ•β€ Novice Gardener 🌻 Disabled, Depressed but on the up and thinking positive. saving for retirement. πŸ™ƒπŸ€­πŸ˜
CTP Power
0.303
Vote Value
0.000
avatar
Set it free, be free! Join immutable, uncensored, rewarding communities! https://ecency.com
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
i am. Actively Co-creating Peace on Earth. Solipsist Mystic. Growing organic food. Receiving volunteers & guests at my home & retreat: Atmanna Healing Haven
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
I take pictures, write stuff, have difficult conversations, build communities and forge an intentional path in life with the determination to make the world a better place when I leave it than when I happened upon it by the sheer, beautiful luck that is my existence.
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
Hive Gamification Experience - Track your achievements on the Hive blockchain
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
25 aΓ±os. Venezolana, T.S.U en ElectrΓ³nica, me gusta escribir y tomar fotos, hacer manualidades y aprender cosas nuevas. Amante de series y peliculas.
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
Delegate your HP and get minimum return of 12% APR . Minimum Delegation 10 HP. Please contact discord.gg/xt62jnA for more details.
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
Your Quality Content Curator! Delegators receive 80% of all curation, paid out daily!
CTP Power
2020.553
Vote Value
0.315
avatar
My goal is to share a passion towards blockchain technology, AI, cybersecurity, economy and psychology. Email: krypto.piotr77@gmail.com
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
πŸŒžβ˜€οΈHi all πŸ˜€. Looking for best content ... and voting 😎🎯 Avg. Efficiency > 90%πŸ€‘ πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰Feel free to join our Trail on https://hive.vote/ πŸ‘ˆπŸ‘ˆπŸ‘ˆ
CTP Power
0
Vote Value
0
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
Food, Friends and Passion - Join the Community and share your food delights!
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
Reader, writer, editor, wonderer.
CTP Power
130.959
Vote Value
0.020
CTP Power
0
Vote Value
0
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
Blockchain technology, AI, cybersecurity, robotics, VR, economy, business, marketing, psychology ect. / founder: @crypto.piotr
CTP Power
0
Vote Value
0
CTP Power
0
Vote Value
0
CTP Power
0
Vote Value
0
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
Joyful french artist living in an awesome beautiful city, creator of joyous life and colourful creatures, and focusing on a blissful and fun stream ^_^ Curator for Feathered Friends community
CTP Power
0
Vote Value
0
CTP Power
0
Vote Value
0
avatar
I am a current school teacher. I write mainly educational articles. I am a strong believer in the Hive platform. Founder of the Dolphin Assemble Community.
CTP Power
0
Vote Value
0
CTP Power
0
Vote Value
0
CTP Power
0
Vote Value
0
CTP Power
0
Vote Value
0