Coins from the 14th Century

Hi, I'm sick again. I'm 11. I have a cough, a cold, a headache... So that I'm not always on my cell phone, when my dad comes home from work, he shows me coins from his collection. Dad tells me how long it took someone to earn such a coin, what could be bought with it...
20221116_192235.jpg
These are Prague Grosses from the 14th century. The Grosses were minted between 1300 and 1547. The Grosses weighed about 3.5 g. They were silver with a grain size of 833/1000. Over time, however, its quality declined.

I can't read what's written on them. But dad can do it. Coins says:"CAROLUS PRIMUS, DEI GRATIA REX BOEMIE, CAROLUS" and "IOHANUS PRIMUS, DEI GRATIA REX BOEMIE". This means that these Grosses were minted during the reigns of John of Luxembourg, 1310 - 1346 and Charles IV, 1346-1378. On the other side is written:"GROSSI PRAGENSES"
20221116_192300.jpg
These coins were valid for a long time. And they weren't minted very carefully. That's why they are very worn.

An unskilled worker earned less than a penny a day in the 14th century. The master earned 2 - 5 groschen.

Food prices fluctuated a lot in the Middle Ages, depending on the harvest. You could buy about 1.5 kg of bread for a Gross, a chicken for 1-2 Grosses, a cow for 20-60 Grosses...

The higher prices were not counted in Grosses, but in piles (60 pieces) of grosses. A farm and a house in the city cost around 20 piles of grosses.

It follows that even in the Middle Ages it was necessary to stacken!

Mince ze 14.století
Ahoj, zase jsem nemocný. Mám kašel, rýmu, bolí mě hlava... Abych nebyl pořád na mobilu, když se táta vrátí z práce, ukazuje mi mince ze své sbírky. Vypráví mi, jak dlouho někomu trvalo vydělat takovou minci, co se za ní dalo koupit...
20221116_192235.jpg
Tohle jsou pražské groše ze 14. století. Groše se razily v letech 1300 - 1547. Vážily asi 3,5 g. Bylo to stříbro o kvalitě 833/1000 (stříbro/obecný kov). Postupem času ale jejich kvalita klesala.

Já tedy nedokážu přečíst, co je na nich napsáno. Táta ale umí latinsky i číst gotické písmo. A tvrdí mi, že tam stojí: "CAROLUS PRIMUS, DEI GRATIA REX BOEMIE, CAROLUS" and "IOHANUS PRIMUS, DEI GRATIA REX BOEMIE." To znamená, že groše byly ražené za vlády Jana Lucemburského, 1310-1346 a Karla IV., 1346-1378. Na druhé straně je napsáno: "GROSSI PRAGENSES"
20221116_192300.jpg
Ty mince platily dlouhou dobu. A nebyly ražené příliš pečlivě. Proto jsou hodně opotřebované.

Nekvalifikovaný dělník si ve 14.století vydělal necelý groš za den. Mistr si vydělal 2 - 5 grošů.

Ceny potravin ve středověku hodně kolísaly, podle úrody. Za groš jste si mohli koupit asi 1,5 kg chleba, za 1 - 2 groše slepici, za 20 - 60 grošů krávu...

Vyšší ceny se nepočítaly v haléřích, ale v kopách (60 ks) grošů. Statek a dům ve městě stál stejně, kolem 20 kop grošů.

Z toho vyplývá, že i ve středověku bylo nutné stackovat!0
0
0.000
12 comments
avatar

Tak zkusíme !PGM do každé nohy

0
0
0.000
avatar

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 15 SBT - 0.1 THG - tokens to @krakonos

remaining commands 0

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


0
0
0.000
avatar

Congratulations @kraki! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You got more than 800 replies.
Your next target is to reach 900 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

World Cup Contest - New Sponsor and Prizes - dCrops adds 30000 CROP and 300 NFTs
HiveBuzz World Cup Contest - New Sponsor - 50000 Ecency Points added to the prize pool!
HiveBuzz World Cup Contest - Collect badges and win prizes - More than 4500 HIVE to win
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000