Tips for maximum productivity for stay/work at home moms

avatar
(Edited)

power.png

Little secrets

What hasn't crossed my mind when I think about how to arrange my time so I have enough for everything. I tried many options until I reached the optimal one that roughly suits me.

My job is 100% remote and I am no stranger to the fact that it takes a lot of motivation and adjustment to get the work day started. With a child, things change a bit. I've been back to work for almost 2 months now after paid maternity leave in my country. It's hard, definitely hard. If before I thought I didn't have enough time to sleep, now it's not enough at all. As long as I put my head on a pillow and fall asleep, just to prop my head somewhere and fall asleep...

What I managed to do for myself was to get used to getting up early. It's almost an impossible task for me because I'm the kind of person who loves to sleep in, but I'm 90% good at it. I wake up early - around 6 hours which gives me a few hours of hard work. Since my son had teething pains he slept late but also got up late in the morning, so I had about 5 and a bit 6 hours in which to get most of my work done.

Coffee has become a very good friend to me - I used to have days where I didn't drink any coffee, now I drink 3-4.

I've changed my eating habits - I've learned to have breakfast with coffee and lunch at 4, dinner at 8-9pm.

I started cooking larger portions of food so I could have a meal for dinner and for the next day at noon.

In order for me to have enough time, I learned to do all the things like cleaning the house, washing dishes and cooking when my child is awake. I show him what I'm doing and hopefully get him involved in the activities too by turning them into play. For now, it helps when I take clothes out of the washer and when I put clothes away from the stretch he puts them on the nearby couch. He has an interest in the vacuum cleaner, but is too young to play with it.

Probably not many tips I can offer, but at least they are tried and tested and I know they work!

power.png

Малки тайни

Какво не ми е минавало през ума когато се замисля как да подредя времето си за да ми стига за всичко. Много варианти изпоробвах, докато стигнах до оптималният такъв, който приблизително да ме устройва.

Моята работа е на 100% дистанционна и не ми е чуждо това че е необходима голяма доза мотивация и настройка за да се започне работният ден. С дете нещата малко се променят. Вече от близо 2 месеца съм се върнала на работа след платеното майчинство в моята страна. Трудно е, определено е трудно. Ако преди си мислех че не ми стига времето да се наспя, сега то изобщо не стига. Докато сложа главата си на възглавница и заспивам, само да си подпра главата някъде и заспивам...

Това което успях да направя за себе си беше да свикна да ставам рано. Това е почти непосилна задача при мен, защото аз съм от хората които обожават да спят, но на 90% се справям. Ставам рано - около 6 часа с което си осигурявам няколко часа усърден труд. Тъй като сина ми имаше болки от никненето на зъбите заспиваше късно но и ставаше сутрин късно, тоест имах около 5 и малко 6 часа в които да свърша по-голямата част от работата си.

Кафето ми стана много добър приятел - преди имах дни в които да не пия нито едно кафе, сега пия по 3-4.

Промених хранителните си навици - научих се да закусвам с кафе и да обядвам в 4 часа, вечерям към 8-9 вечерта.

Започнах да готвя по-големи порции храна, за да мога да имам ядене за вечеря и за другият ден на обед.

За да може да ми стигне времето се научих всички неща като чистене във вкъщи, миене на чинии и готвене да се извършва когато детето ми е будно. Показвам му какво правя и се надявам и него да въвлека в заниманията като ги превърна в игра. За сега помага когато се изваждат дрехи от пералнята и когато прибирам дрехи от простира той ги поставя на близкия диван. Има интерес към прахосмукачката, но е малък да се занимава с нея.

Вероятно не са много съветите които мога да предложа, но поне са изпитани и знам че работят!

hive_separator.png

The used images in this article have been created via Canva
All the images or some of them in this article are from this website. All Content on Pixabay is free to use for commercial and non-commercial purposes - Check the license

hive_separator.png

Thank you for reading and have a gorgeous day!0
0
0.000
6 comments