Splinterlands: My first encounter with Waka Spiritblade / Moje prvé stretnutie s Waka Spiritblade

avatar
(Edited)

waka1.png

The Waka Spiritblade summoner has been introduced into the game already a few days ago, but this is the first time I had a chance to experience his power directly in a battle. And what can I say... he's a killer, I've lost almost instantly.

The Waka Spiritblade is a golden summoner. But unlike most of the other golden summoners, it adds only one ability to all friendly monsters and costs only 3 mana to be used in a battle. However, the one ability he adds is probably the most deadly one - Poison.

Summoner Waka Spiritblade sa v hre objavil už pred niekoľkými dňami. Až teraz som mal ale možnosť vyskúšať si jeho silu na vlastnej koži v súboji. A čo k tomu povedať... je to zabijak, prehral som s rýchlosťou blesku.

Waka Spiritblade je zlatý summoner. Na rozdiel od väčšiny ostatných zlatých summonerov ale pridáva kartám iba jednu schopnosť a jeho použitie stojí iba 3 mana. Tá jedna schopnosť ktorú pridáva je ale asi tá najvražednejšia - Poison.


waka3.png
waka4_poison.png

Now I've finally experienced its full strength directly in a battle. I'm not going to waste words to describe the battle in detail, because it can be basically summed up in one short sentence: All my monsters died in an express way due to the poison. I guess I would loose this one anyway, but at least the Living lava would last much longer if it weren't for the poison.

Teraz som si konečne jeho plnú silu vyskúšal priamo v súboji. Nebudem plýtvať slovami na podrobný popis tohto súboja, pretože sa dá v podstate zhrnúť jednou krátkou vetou: Všetky moje karty zomreli expresne rýchlo kvôli jedu. Myslím, že tento súboj by som prehral tak či tak, minimálne Living lava by ale bez jedu vydržal podstatne dlhšie.


(clicking the image will take you to the whole fight)
waka2.png

In my opinion, the Waka Spiritblade might well be the most powerful summoner in the game. Of course one still has to choose appropriate cards and their placement, but I would say it would require a lot of "talent" to loose a battle with Waka.

In general, when fighting with Waka, the optimal line of conduct would probably be to use monsters with Sneak, Snipe and Opportunity abilities in order to hit as many different enemy monsters as possible already in the first round. The Poison will then do the rest.

Osobne si myslím, že Waka Spiritblade je asi najsilnejším summonerom v hre. Samozrejme že aj s ním treba zvoliť vhodné karty a ich usporiadanie, ale povedal by som, že prehrať súboj s Waka by si vyžadovalo pomerne veľkú dávku "talentu".

Všeobecná stratégia s týmto summonerom by zrejme mala byť založená na použití kariet so schopnosťami Sneak, Snipe a Opportunity, tak aby čo najviac protivníkovych kariet dostalo zásah už v prvom kole. Jed sa potom už postará o zvyšok.

Basically the only negative thing about Waka I see is it's price, which is currently at around $1600 and will likely go only higher. As such, it is affordable only for rich and/or very high league players.

It should be noted that for now, there are only 500 Waka Spiritblade cards in the game. The second set of 500 cards (480 regular foil and 20 gold foil) will become available via AtomicHub on WAX on March 10, 2022 at 12:00 pm EST. So if you have the funds, definitely do get some!

Asi jedinou nevýhodou, ktorú pri Waka vidím je jeho cena, ktorá sa aktuálne pohybuje na úrovni okolo $1600 a zrejme bude iba stúpať. S takouto cenou je teda dostupný iba pre hráčov, ktorí sú bohatí a/alebo hrajú vo veľmi vysokej lige.

Na záver poznamenávam, že v hre je zatiaľ iba 500 kariet Waka Spiritblade. Druhá séria 500 kariet (480 obyčajných a 20 zlatých) bude dostupná cez AtomicHub na WAX od 10 marca 2022 od 12:00 pm EST. Takže ak na to máte zdroje, určite si nejakú kúpte!


Don't have a Splinterlands account yet? Register here!
sllogo.pngDid you like this post? Please consider:
upvote.png0
0
0.000
7 comments
avatar

Congratulations @timehacker! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 4250 upvotes.
Your next target is to reach 4500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the March 1st Hive Power Up Day
Our Hive Power Delegations to the February PUM Winners
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000