You are viewing a single comment's thread from:

RE: Ecency Uygulaması Hakkında - Yıllardan Sonra...

in Ecency2 months ago

Bu kadar zamanda neleri itirdiyimi anlatdınız bana. Təşəkkür ederim.