Imagination and reality (freewrite story) (UA\EN)

in Team Ukrainelast month

Ранок добрий дорогі читачі. Осіння меланхолія серйозно проїхалась по мені. Думаю, сьогоднішня кава та насичений подіями день зможуть відігнати куди подалі цю не приємну даму. Насолоджуючись приходом (підйомом рівня нейромедіаторів симпатичної нервової системи) на фоні випитої кави після тижневої перерви, за 15 хвили до початку робочого дня я вирішив поміркувати над співвідношенням уяви і реальності.

Good morning dear readers. Autumn melancholy hit me hard. I think today's coffee and an eventful day will be able to drive this unpleasant lady far away. Enjoying the arrival (raising the level of neurotransmitters of the sympathetic nervous system) against the background of drinking coffee after a week break, 15 minutes before the start of the working day, I decided to think about the relationship between imagination and reality.

pixabay.com

С початку хочу написати, що це сугубо мої думки, які ні в якому разі не потрібно приймати як рекомендацію. Рекомендації потрібно шукати в собі. Ця стаття, просто думки людини, що переживає свій унікальний період життя, що зовсім не схожий ні на який з періодів Вашого життя. Якщо після розповіді ви задумаєтесь над своїм життям, пробачте за це спонукання.

From the beginning I want to write that these are purely my opinions, which in any case should not be taken as a recommendation. Recommendations should be sought in yourself. This article is just the thoughts of a person experiencing their own unique period of life that is not at all like any of the periods of your life. If you think about your life after the story, forgive.

Останній час я часто ловлю себе на думках що моя уява про майбутнє, життя в цілому, та інші окремі аспекти життя, навіть рядом не стояла біля реальності. Реальність може бути дуже суворою, вона може прощати чи не прощати нашу наївність та недбалість, а може і не пробачити. В цій реальності нам жити. Ми можемо сприймати її в позитивному та негативному забарвленні, з вірою в себе, в людей, в вищі сили; і навпаки. Єдине що залишається в нас – ВИБІР. Кожний раз, коли моя уява і реальність розходяться я отримую досить болючий урок від життя. В такі моменти я акцентую увагу на те, що потрібно жити в реальності а не в мріях (уяві). Проходить час і я знову занурююсь в уявні переживання.

Lately, I often find myself thinking that my idea of ​​the future, life in general, and other individual aspects of life, was not even close to reality. Reality can be very harsh, it may or may not forgive our naivety and negligence, or it may not forgive. We have to live in this reality. We can perceive it in a positive and negative color, with faith in ourselves, in people, in higher powers; and vice versa. The only thing left for us is CHOICE. Every time my imagination and reality diverge, I get a pretty painful lesson from life. In such moments, I emphasize that you need to live in reality and not in dreams (imagination). Time passes and I am immersed in imaginary experiences again.

Цікаво, що наші емоції не відрізняються від подій, що ми переживемо будь то уява чи реальність. Можливо саме тому уявні насолоди (ігри, фільми, TV, VR і т.д.) так сильно поглинають людей що бажають отримувати позитив від життя. З іншої сторони, люди, що живуть переважно уявними цінностями втрачають дуже важливу здатність протистояти стресовим ситуаціям, так звану стресостійкість. Сресостійкість та вольові якості розвиваються на фоні миттєвостей, коли щось йде не по плану і ми переживаємо розчарування, розпач внаслідок різних проблем, негаразд та невдач. Проблеми, негаразди чи невдачі можна сприймати по різному, тут все залежить від людини що їх сприймає та тяжкості цих життєвих подій. Найкраще що я можу, без емоційно сприймати негативні події, як життєвий урок. Що ж, теоретична формула готова, залишилось найважче – теорію втілити в практику.

Interestingly, our emotions are no different from the events that we experience whether it is imagination or reality. Maybe that's why imaginary pleasures (games, movies, TV, VR, etc.) so absorb people who want to get positive from life. On the other hand, people who live mostly by imaginary values ​​lose a very important ability to cope with stressful situations, the so-called stress resistance. Stress resistance and strong-willed qualities develop against the background of moments when something goes wrong and we experience frustration, despair due to various problems, troubles and failures. Problems, troubles or failures can be perceived in different ways, it all depends on the person who perceives them and the severity of these life events. The best I can do without emotionally perceiving negative events as a life lesson. Well, the theoretical formula is ready, it remains the most difficult - to put the theory into practice.

"Life is the best "GAME". In this "GAME", there is no place for other games!"

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

Posted in HIVEUAJoin Team Ukraine Social Media
image.pngJoin the community!image.pngTelegram Chat - Twitter

Sort:  
 last month Reveal Comment