What is HIVE for me?

in Team Ukraine11 months ago (edited)

Українська мова. English version after pictures.

Попередні рази я брав участь в “Weekly Challenge by @infa and @teamukraine” використовуючи платформу @threespeak. Цього разу я вирішив змінити свій підхід до конкурсу та написати статтю. Тема цього тижня - ”презентація HIVE”. Величезна вдячність @thepeakstudio за дозвіл використання всіх рекламних анімацій HIVE безкоштовно.

7ohP4GDMGPrU6KTuuW27Tq6en5JYHcVeXL6fAJ1RujUw3NULjf8Ndi8hgZ9Y3z9DM3yKiqeLLwnah68w4mHYYNWz3G4y7vBzYCTG.png

Я погано вмію презентувати на замовлення, зате я непогано вмію ділитись власним досвідом, тому ця стаття буде написана виключно, як моє бачення зовсім молодого блокчейну HIVE. Я просто висловлюю свої думки та припущення про HIVE, що зовсім не являються якоюсь інвестиційною порадою. Та й взагалі всі інвестиції потрібно приймати основуючись тільки на власній думці та досвіді відштовхуючись від конкретних власних потреб. І так, що для мене означає HIVE?

3HaJVw3AYyXBBQkN3tCkeqGDncZiRLVNg5Jyv5RiCGf2FwTABcit1xhrhyhtQ3wwqmzSvgHEwXRKBJcFBHFTNxuEHEsdF4fy6gxop3Q.png

HIVE - це місце де я можу сміливо зберігати свою творчість. Все через те, що HIVE являється блокчейном (найбільш зрозуміле визначення блокейну - сховище файлів). Ніхто, навіть я, не може видалити мої публікації. Тому це ідеальний ресурс, для зберігання своєї творчості (блог, фото, відео).

@thepeakstudio

HIVE - це повністю ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА соціальна платформа, де однією з самих головних переваг являється “свобода слова”. Можливо, це єдине місце де Ви можете без страху висловлювати будь-які власні думки.

@thepeakstudio

HIVE - це найкраще місце для монетизації свого контенту. Так, так все правильно, тут Ви реально можете заробити свої перші гроші в інтернеті. Я сам в це не вірив, поки не почав виводити їх собі на банківську карту.

@thepeakstudio

HIVE - це нові знайомства. Завдяки HIVE існує чудова спільнота https://t.me/HIVE_UA, що вже налічує 116 користувачів. В цьому телеграм чаті є маса корисної інформації про HIVE, що допомагає новим користувачам знайти відповіді на питання про те, як почати публікувати?, що таке HIVE? та інші. Думаю, після завершення карантину буде організована зустріч членів спільноти в реальному житті.

@thepeakstudio

HIVE - це чудовий старт для знайомства з світом криптовалют. Особисто я так і почав своє знайомство в далекому 2017 році, коли почав свій творчий шлях на “прабатькові” HIVE
@thepeakstudio
HIVE - це дуже цікава платформа для розвитку свого стартапу. Якщо Ви розробник, або креативна людина з цікавими ідеями, що можуть принести користь платформі HIVE, Ви можете отримати фінансування на проекти, що розробляються на платформі. Крім фінансування, розробники можуть знайти на HIVE гарну цільову аудиторію користувачів, що вже орієнтується в світі криптовалют.
@thepeakstudio
HIVE - це досить цікавий варіант для інвестування. Незважаючи на досить молодий вік (платформа створена 20.03.2020р.), криптовалютний токен HIVE вже торгується на всіх основних біржах криптовалют. Думаю в липні 2020 року, може відбутись досить очікуваний ріст ціни на токен HIVE. Також, ROI від використання накопиченої сили HIVE значно перевищують будь-які відсотки на депозити.
@thepeakstudio
HIVE - це чудове місце для гри в різні крипто ігри. Чого тільки варті @splinterlands, які працюють саме на блокчейні HIVE (На мою думку, це найкраща гра в світі криптовалют на даний момент). Також, активно розвиваються, та скоро будуть доступні для повноцінної гри в них @exodegames та @cryptobrewmaster.
@thepeakstudio
І останнє, багато в чому найголовніше для мене HIVE - це прекрасне місце, де я можу розвивати свої навички автора та інвестора. Ось так я бачу HIVE...

Previously, I participated in the Weekly Challenge by @infa and @teamukraine using the @threespeak platform. This time I decided to change my approach to the competition and write an article. This week's topic is "HIVE presentation". Many thanks [@thepeakstudio](https://peakd.com/hive-148441/@thepeakstudio/your-blog-seems-boring-here-s-30-animated-hive-banners-to-make-you-blog- look-awesome) for permission to use all HIVE advertising animations for free.

I don't know how to present to order, but I know how to share my own experience, so this article will be written exclusively as my vision of a very young blockchain HIVE. I'm just expressing my opinions and assumptions about HIVE, which are not investment advice at all. And in general, all investments should be made based only on their own opinion and experience based on specific personal needs. And so, what does HIVE mean to me?

 1. HIVE is a place where I can safely keep my creativity. All because HIVE is a blockchain (the most understandable definition of a blockchain is a file store). No one, not even me, can delete my posts. Therefore, it is an ideal resource for storing your work (blog, photo, video).

 2. HIVE is a fully DECENTRALIZED social platform, where one of the main advantages is "freedom of speech". This is probably the only place where you can express any of your thoughts without fear.

 3. HIVE is the best place to monetize your content. Yes, that's right, here you can really make your first money online. I didn't believe it myself until I started sends them on my bank card.

 4. HIVE is new acquaintances. Thanks to HIVE, there is a great community https://t.me/HIVE_UA, which already has 116 users. There is a lot of useful information about HIVE in this telegram chat, which helps new users to find answers to the question of how to start publishing ?, What is HIVE? and other. I think that after the quarantine is over, a meeting of community members in real life will be organized.

 5. HIVE is a great start to get to know the world of cryptocurrencies. Personally, I started my acquaintance back in 2017, when I began my career on the "grandfather" HIVE.

 6. HIVE is a very interesting platform for developing your startup. If you are a developer or a creative person with interesting ideas that can benefit the HIVE platform, you can get funding for projects developed on the platform. In addition to funding, developers can find on HIVE a good target audience of users who are already oriented in the world of cryptocurrencies.

 7. HIVE is a very interesting option for investing. Despite its relatively young age (the platform was created on March 20, 2020), the HIVE cryptocurrency token is already traded on all major cryptocurrency exchanges. I think in July 2020, there may be a very expected increase in the price of the HIVE token. Also, the ROI from the use of accumulated HIVE force significantly exceeds any interest on deposits.

 8. HIVE is a great place to play various crypto games. What is worth @splinterlands, which work on the blockchain HIVE (In my opinion, this is the best game in the world of cryptocurrency at the moment). Also, @exodegames and @cryptobrewmaster are actively developing and will soon be available for full-fledged play in them.

 9. And last but not least, HIVE is a great place for me to develop my author and investor skills. That's how I see HIVE.

   Весь зміст створено автором за псевдонімом @cranium для однойменного блогу на блокчейні HIVE. Використання будь-яких матеріалів дозволено лише після погодження з автором.
   Все содержимое создано автором за псевдонимом @cranium для одноименного блога на блокчейне HIVE. использования любых материалов разрешено только после предварительного согласия автора. 
   All content was created by the author under the pseudonym @cranium for the blog of the same name on the HIVE blockchain. The use of any materials is allowed only after agreement with the author.
  

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

AD

Each next of my referrals receives a X HIVE (X=1$) gift and 1 additional booster pack as soon as the gift sending function is possible. Plus, you and I also get 2 booster packs, under the prerequisites of a referral program. I already have 10 referrals, so in addition to the above, you will receive an additional 1 Epic card (the chance of receiving which, with the booster pack open, is only 4%).

Кожний наступний мій реферал отримує подарунок в розмірі X HIVE (X=1$) та 1 додатковий booster pack, як тільки стане можлива функція відправки подарунків. Плюс, до X HIVE (X=1$)* ви, та я, також отримуємо по 2 booster pack, по попереднім умовам реферальної програми. У мене вже Є 10 рефералів, тому, крім описанного вище, ви отримаєте додаткову 1 Епічну карту (шанс на отримання якої, при відкриті booster pack, всього 4%).

Total: X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Ітого: **X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Підтримайте своїх - проголосуйте за @cryptobrewmaster, як свідка mXkfdToSwHy1F6xC7iNSf4gD4njuiH2TJnH2d9a7sjEgsxpt7CEU4CDXwUXWd61c3gzQGEtMeWn6Sm6KWZKQfuZ1Zp5mj7ePv3FJbj7bC.pngПоддержите своих - проголосуйте за @cryptobrewmaster, как свидетеля 7ohP4GDMGPrU6KTuuW27Tq6en5JYHcVeXL6fAJ1RujUw3NULjf8Ndi8hgZ9Y3z9DM3yKiqeLLwnah68w4mHYYNWz3G4y7vBzYCTG.png

Sort:  

Hi there :)
I don't understand Ukrainian but I think you gave wrong credits to Ukraine flag ;)

Hi!
he just didn't give it)
Thanks for your work!
How do you want this to be signed cuz I also use it!

Oh ok! no problem.
No credits needed ;)
Cheers!

!BEER for you my friend!
Can I connect you to Discord have some question!

Sure


Hey @doze, here is a little bit of BEER from @rollie1212 for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Sorry, I was really wrong!

In twitter -