You are viewing a single comment's thread from:

RE: LeoFinance HiveFest Keynote - What We've Accomplished in 2020 and Our 2021 Roadmap

in LeoFinance6 months ago

LeoFinance là một cộng đồng truyền thông xã hội dựa trên blockchain dành cho những người sáng tạo nội dung Crypto & Finance. Tôi đồng ý với bạn điều này, nhưng tôi thấy nhàm chán vì chẳng có gì mới mẻ, khi phải nghe lập đi lập lại những bài giảng thuyết sáo rỗng, phải có một phương thức và một kế hoạch mới táo bạo hơn để có sự thành công hơn trong năm tới 2021. Một hi vọng nhỏ nhoi cho năm 2021, covid19 sẽ bị dập tắt và nền kinh tế lại được khởi sắc.

Posted Using LeoFinance Beta