You are viewing a single comment's thread from:

RE: LeoFinance HiveFest Keynote - What We've Accomplished in 2020 and Our 2021 Roadmap

in LeoFinance6 months ago

LeoFinance là một cộng đồng truyền thông xã hội dựa trên blockchain dành cho những người sáng tạo nội dung Crypto & Finance. là một ứng dụng rất tốt, kế hoạch đưa ra cũng khá thú vị, nhưng tại sao lại không có phiên dịch, nó là của toàn thế giới nưng chỉ sử dụng mỗi tiếng anh. Việt Nam là một phần của thế giới , tôi cũng muốn làm một điều gì đó cho đất nước mình.

Posted Using LeoFinance Beta