You are viewing a single comment's thread from:

RE: LeoFinance HiveFest Keynote - What We've Accomplished in 2020 and Our 2021 Roadmap

in LeoFinance6 months ago

LeoFinance là một cộng đồng truyền thông xã hội dựa trên blockchain dành cho những người sáng tạo nội dung Crypto & Finance.Tôi đồng ý với bạn chuyện này, nhưng ngoài việc thảo luận những vấn đề đã đề cập mà bài nào tôi thấy cũng có, vậy có gì mới hơn trong bài viết này, tôi nghĩ cần sự đột phá và mặt kỹ thuật để đem đén lợi ích cho những người tham gia và không tham gia. vậy mới có thể tìm ra hướng đi mới và sáng tạo mới trong năm tới năm 2021. Tôi tin là bạn sẽ làm được, tôi đợi tin từ bạn, bạn có làm được không?

Posted Using LeoFinance Beta